כרגע באתר
1
8
6
,
2
מודעות
כניסה לאזור האישי

הסכם סודיות לעוזרת הבית

עקב פניות רבות לאתר, ניסחנו עבורכם הסכם סודיות קל ופשוט להבנה למעסיקים החוששים כי עוזרת הבית שלהם או המטפלת הביתית תעשה שימוש במידע אליו היא תיחשף.

21/01/2010

הסכם לשמירת סודיות

הח"מ מתחייב/ת בזאת כלפיך כדלקמן:

1. הריני לאשר בזה, כי במהלך עבודתי ייתכן כי אחשף למידע, לרבות מסמכים, שיחות ואנשים המהווים עבורכם "מידע סודי".

2. לעניין התחייבותנו זו, "מידע סודי" משמעו מסמך כתוב ו/או מידע בע"פ או כל דבר אחר אליו איחשף במהלך עבודתי. מידע זה לא כולל מידע:
2.1 שהינו נחלת הכלל או שהפך לנחלת הכלל, שלא עקב הפרת התחייבותנו זו; ו/או
2.2 יש חובה לגלותו על פי דין;

3. אני מתחייב/ת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם ו/או גוף כלשהו את המידע הסודי, כפי שהוגדר לעיל.

4. אני מתחייב/ת כי לא אעשה במידע הסודי, כולו או מקצתו, כל שימוש.

5. אני מתחייב/ת לנקוט בכל האמצעים הסבירים לשמירת המידע הסודי, כפי שאני נוקט/ת כדי להגן על מידע סודי שלי.

6. התחייבותי לפי מכתב זה תעמוד בתוקפה ללא הגבלת זמן.

תחום שיפוט

במידה שיתעוררו חילוקי דעות בנוגע להסכם שמירת סודיות זה, יהיו חוקי מדינת ישראל החוקים הקובעים, והסכסוך יתברר בבית משפט המוסמך בלבד.


בחתימתי זו אני מצהיר/ה כי אני מסכים/ה לתנאים המופיעים בהסכם סודיות זה, וכי אפעל לביצועו במלואו ללא סייגים.
ולראייה באתי על החתום:

שם: _________________ תעודת זהות: _______________ חתימה: _______________
פעולות נוספות :
שיתוף בפייסבוק
הדפס כתבה
שלח כתבה לחבר
הוסף למועדפים