כרגע באתר
1
8
6
,
2
מודעות
כניסה לאזור האישי

חוזה שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם ב______ ביום ____ חודש _______, שנת _______

22/07/2008
בין :
_________________
ת.ז. ______________
מרחוב ____________
(להלן: "המשכיר")
מצד אחד;
לבין :
_________________
ת.ז. ______________
מרחוב ____________
(להלן: "השוכר")

מצד שני;
הואיל והמשכיר הוא בעל הזכויות בדירה בת __ חדרים הממוקמת ברחוב _________ בעיר __________, (להלן, יחד: "המושכר");
והואיל וברצון המשכיר להשכיר את המושכר לשוכר בשכירות בלתי מוגנת, וברצון השוכר לשכור את המושכר מהמשכיר בשכירות בלתי מוגנת לתקופה, לזמן ובתנאים, המפורטים בהסכם זה להלן;
והואיל וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם, זכויותיהם וחובותיהם ההדדיים, הכל בהתאם וכמפורט בהסכם זה להלן;

1.מבוא וכותרות

1.1.המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
1.2.כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לצורך כל פרשנות שהיא.

2.השכירות

המשכיר משכיר בזה את המושכר לשוכר והשוכר שוכר בזה את המושכר מן המשכיר לצרכי מגורים בלבד, והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

3.מצב המושכר

השוכר מצהיר, כי ראה, בחן ובדק את המושכר ומצא אותו במצב טוב, תקין וראוי לשימוש ומתאים למטרותיו, וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למושכר, לרבות טענות בגין מום, פגם, אי התאמה, אך למעט פגם או מום נסתר.

4.אי תחולת חוק הגנת הדייר

4.1.הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), התשל"ב-1972 (להלן: "חוק הגנת הדייר") על כל תיקוניו שהיו ושיהיו בעתיד, וכל חוק או תקנה אחרים להגנה על דיירים, לרבות חוק או תקנה שהותקנו על פי חוק הגנת הדייר או מכוחו, לא יחולו על המושכר ו/או על שכירת המושכר על-ידי השוכר על-פי הסכם זה, והשוכר אינו, ולא יהיה, דייר מוגן וכן לא יהא זכאי לאיזו שהיא זכות הנובעת מהחוקים האמורים.
4.2.מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, השוכר מצהיר בזאת, כי לא שילם וכי אינו עתיד לשלם למשכיר כל דמי מפתח בעבור השכרת המושכר, וכי כל העבודות, השינויים והשיפורים אשר יעשו במושכר, אם יעשו, אינם ולא יהיו שינויים יסודיים במושכר והם לא יקנו למבצעים ו/או לשוכר כל זכות דיירות מוגנת מכל סוג שהוא.
4.3.בעת פינוי המושכר לא יהיה השוכר זכאי לכל תשלום או תמורה שהיא, לא כדמי מפתח ולא באופן אחר כלשהו.

5.תקופת השכירות והאופציה

5.1.המשכיר משכיר בזה לשוכר את המושכר כשהוא פנוי מכל אדם, לתקופה של __ חודשים החל מיום ________ (להלן: "מועד המסירה") ועד ליום _________ (להלן: "תקופת השכירות").
5.2.לשוכר ניתנת בזאת האופציה להאריך את תקופת השכירות ב - __ חודשים נוספים, מיום _______ ועד ליום ________ (להלן: "תקופת האופציה"), ובלבד שהשוכר הודיע למשכיר על רצונו לממש את האופציה בהודעה מוקדמת בכתב של __ יום (להלן: "הודעה מוקדמת"). בתקופת האופציה יחולו על הצדדים שאר הוראות הסכם זה, בשינויים המחויבים.
5.3.על אף האמור בסעיף זה לעיל, יהיה השוכר רשאי לסיים את תקופת השכירות טרם סיומה, ובלבד שיציע להנחת דעתו של המשכיר, שוכר חלופי, אשר יקבל על עצמו את כל התחייבויות השוכר על פי הסכם זה לתקופת השכירות הנותרת או לתקופת האופציה הנותרת, לפי העניין. המשכיר לא יהיה רשאי לסרב לקבל את השוכר החלופי אלא מטעמים סבירים בלבד.
במידה והשוכר יעזוב ו/או ינטוש את המושכר לפני תום תקופת השכירות, וזאת מכל סיבה שאינה מעשה ו/או מחדל של המשכיר העומדים בניגוד להוראות הסכם זה או לדין או שלא בהתאם להוראות סעיף ‎5.3 זה לעיל, יהא השוכר חייב בכל התשלומים לפי הסכם זה למשך כל תקופת השכירות הנותרת, בכפוף לכך שהמשכיר פעל באופן סביר על מנת להקטין את נזקיו.

6.דמי השכירות

6.1.השוכר ישלם למשכיר, דמי שכירות על פי הפירוט כדלקמן:
6.1.1.במהלך כל תקופת השכירות, ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות חודשיים, בסך בשקלים חדשים השווה ל _____$ (ארה"ב).
6.1.2.במהלך כל תקופת האופציה, ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות חודשיים בסך בשקלים חדשים השווה ל _____$ (ארה"ב).
6.2.דמי השכירות ישולמו על ידי השוכר למשכיר, עבור כל חודש שכירות מראש, ב - 1 לכל חודש, בהתאם לשערו היציג של הדולר, כפי שפורסם על ידי בנק ישראל, במועד ביצוע כל תשלום בפועל.
6.3.להקלת הגבייה יפקיד השוכר בידי המשכיר במועד המסירה, __ המחאות מעותדות עבור תשלום דמי השכירות בגין התקופה של __ חודשי השכירות העוקבים. התשלומים הנ"ל יהוו תשלום על חשבון בלבד ויחשבו כנפרעים רק לאחר פירעון ההמחאות בפועל.
6.4.מידי __ חודשים, בתוך 15 ימים ממועד ביצוע כל תשלום כמפורט בסעיף ‎6.1 לעיל, יערכו הצדדים התחשבנות והשוכר ישלם למשכיר או המשכיר ישיב לידי השוכר, את ההפרש שבין הסכום המצרפי הנקוב ב __ ההמחאות שהופקדו בידי המשכיר בתקופה שקדמה להתחשבנות לבין דמי השכירות האמורים להשתלם למשכיר בפועל (להלן: "דמי ההפרש"). דמי ההפרש יחושבו בהתאם לשערו היציג של הדולר כפי שהיה ידוע במועד ביצוע התשלום של כל המחאה.

7.מסים ותשלומים אחרים

7.1.במשך כל תקופת השכירות או תקופת האופציה, לפי העניין, ישלם השוכר, במועד הקבוע לכך על פי דין, בנוסף לכל התשלומים האחרים החלים עליו על פי הסכם זה, את כל התשלומים, האגרות, ההיטלים, הארנונות, המסים ותשלומי החובה מכל סוג שהוא, העירוניים ו/או הממשלתיים ו/או האחרים, החלים ו/או שיחולו על השוכר ו/או על המושכר בקשר עם החזקה ו/או השימוש במושכר לרבות ומבלי לגרוע, בגין אספקת מים, חשמל, טלפון, גז, ארנונה עירונית, ועד בית, תשלומים לחברת ניהול ו/או כל הוצאה אחרת הנוגעת לשימוש במושכר ו/או להפעלתו ו/או להחזקתו.
השוכר מתחייב להודיע בכתב לכל הגופים ו/או הרשויות המתאימות על מועד קבלת החזקה על ידו במושכר וכן להעביר את החיוב בגין חשבונות המים ו/או הטלפון ו/או החשמל ו/או העירייה ו/או כל חשבון אחר החל על המושכר, על שמו עד לתום לתקופת השכירות או תקופת האופציה, לפי העניין.
7.2.השוכר מתחייב להמציא למשכיר עם תום תקופת השכירות, או בכל עת סבירה אחרת לפי בקשת המשכיר, קבלות ואישורים להוכחת פירעון כל התשלומים, החלים עליו על-פי תנאי הסכם זה.
7.3.לא שילם השוכר תשלום, החל עליו על-פי הסכם זה, יהא רשאי המשכיר, מבלי שהדבר יפגע בזכות כלשהי מזכויותיו, לשלם במקום השוכר את התשלום, והשוכר יהיה חייב להחזיר את התשלום למשכיר בתוספת ריבית פיגורים בשיעור הנהוג במשיכת יתר חריגה בבנק __________ לגבי חשבונות חח"ד, ובלבד שהודיע על כך המשכיר לשוכר, בכתב, חמישה ימים מראש והשוכר לא תקן את ההפרה תוך תקופת ההודעה המוקדמת.
7.4.המשכיר מתחייב לשלם כל תשלום ו/או מס ו/או אגרה כאמור החלים על בעלים ו/או חוכר לדורות של נכס מקרקעין.

8.השימוש במושכר

8.1.השוכר מתחייב לשמור על ניקיונו של המושכר וסביבתו, להשתמש במושכר למטרת השכירות בלבד, באופן זהיר וסביר ובאופן שלא יגרום לכל מטרד, ריח, זוהמה, עשן או לכל אי נעימות לשכנים, ובכלל זה להימנע מעשיית רעש שאינו הולם אזור מגורים שקט הן בשעות היום והן בשעות הערב והלילה.
8.2.השוכר יהא אחראי במשך כל תקופת השכירות לכל הנזקים מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשכיר ו/או לשוכר או לכל צד שלישי, והנובעים מהשימוש במושכר על ידי השוכר, מוזמניו ו/או על ידי מי מטעמו. השוכר מתחייב לפצות ולשפות את המשכיר מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק או הוצאה כאמור שיגרמו למשכיר או שיתבעו מהמשכיר על-ידי צד שלישי.
8.3.השוכר יאפשר למשכיר ו/או לבא כוחו להיכנס למושכר בזמנים סבירים, בתיאום מראש עם המשכיר, כדי לבדוק את מצב המושכר ו/או כדי להראותו לצדדים שלישיים.9.שינויים והתאמות במושכר

השוכר לא יהיה רשאי לבצע שינויים והתאמות במושכר, ובכלל זה בניה נוספת, שינוי כלשהו בקירות, בריצוף, במערכות החשמל, המים והאינסטלציה, אלא לאחר קבלת אישור המשכיר לכך מראש ובכתב.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎8.5.1 לעיל, בכל מקרה בו בצע השוכר שינוי ו/או שיפוץ במושכר ו/או הוסיף לו תוספת מבלי שקיבל את הסכמת המשכר מראש ובכתב יהיה המשכיר זכאי לדרוש מהשוכר להסיר את השינוי ולהחזיר את המצב לקדמותו והשוכר מתחייב לעשות כן, על חשבונו מייד עם קבלת דרישה כנ"ל או לחלופין, על פי שיקול דעתו הבלעדית של המשכיר, להותיר את השינוי, ובתום תקופת השכירות, בין עקב סיום התקופה המלאה ובין עקב ביטול ההסכם, יהא השינוי לרכושו המלא והבלעדי של המשכיר ויראוהו כחלק מהמושכר, מבלי שהשוכר יהא זכאי לדרוש ו/או לקבל מהמשכיר כל תשלום ו/או פיצוי עבור השינוי. אין באמור בסעיף זה לעיל על מנת לגרוע מכל זכות העומדת למשכיר על פי הסכם זה או על פי דין.

10.תיקונים במושכר

השוכר מתחייב להודיע למשכיר על כל נזק, ליקוי, בלאי או קלקול שנגרמו למושכר, מייד עם גילויים.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎8.4.1 לעיל השוכר מתחייב לתקן על חשבונו, תוך זמן סביר, ולהודיע על ביצוע תיקונים כאמור למשכיר, של כל נזק, ליקוי או קלקול שייגרמו למושכר במשך כל תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה, לפי העניין, למעט נזק, ליקוי או קלקול הנובעים מבלאי רגיל עקב שימוש סביר במושכר.
המשכיר מתחייב לתקן על חשבונו כל ליקוי או קלקול שייגרמו למושכר כתוצאה מבלאי רגיל עקב שימוש סביר במושכר, תוך זמן סביר מהיום שיודיע לו השוכר על ליקוי או קלקול כאמור, בכתב. על אף האמור בסעיף זה מובהר בזאת, כי המשכיר לא יהיה אחראי לתקן כל ליקוי ו/או קלקול במיטלטלין המפורטים בנספח א' להסכם זה אלא ככל שהוסכם אחרת, בכתב, בנספח האמור לגבי המיטלטלין, כולם או חלקם.
לא ביצע צד להסכם תיקון שהיה חייב בביצועו על פי הסכם זה, רשאי הצד שכנגד (אך לא חייב), מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, לבצעו על חשבון הצד האחר, ובלבד שהודיע, בכתב, על דרישתו לביצוע התיקון האמור, והצד האחר לא ביצעו תוך המועד הנקוב בדרישה. במקרה שכזה, ישיב הצד החייב בביצוע התיקון לצד שכנגד כל סכום סביר שהוצא ו/או יוצא על ידו לביצוע התיקון כשהוא נושא ריבית בשיעור של ריבית חריגה הנהוגה, באותו מועד, בבנק ________, בחשבונות חח"ד.

11.ביטוח המושכר

המשכיר מתחייב לערוך ולקיים למשך תוקפו של הסכם זה, על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו, ביטוח מבנה למושכר

12.הסבת ההסכם

10.1.מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‎5.3 לעיל, השוכר לא יהיה רשאי למסור, להעביר, להמחות, לתת במתנה או לשעבד באיזה אופן אחר, את כל או איזה זכות מזכויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, לאחר, ללא הסכמתו בכתב ומראש של המשכיר. כמו כן, השוכר לא יהיה רשאי להשכיר את המושכר או חלק ממנו בשכירות משנה או אחרת או להרשות לכל אדם להשתמש במושכר או בכל חלק ממנו, בין בתמורה ובין ללא תמורה, ללא אישור מראש ובכתב של המשכיר.
10.2.המשכיר רשאי להעביר את זכויותיו במושכר, לרבות זכויות המשכיר לפי הסכם זה, כולן או חלקן, לאחר, ללא צורך בהסכמת השוכר, ובלבד שלא יפגעו זכויות השוכר על פי הסכם זה. השוכר מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש, אם יידרש, בקשר להעברת זכויותיו של המשכיר במושכר.

13.ביטול ההסכם

מבלי למעט ו/או לפגוע בכל זכות ו/או סעד של הצדדים בקשר להפרת תנאי מתנאי הסכם זה על ידי הצד שכנגד (לרבות תביעת נזקים, הפסדים והוצאות), רשאי כל אחד מהצדדים, לבטל הסכם זה בגין הפרה לא יסודית של תנאי מתנאי הסכם על ידי הצד שכנגד, ובלבד שמסר על כך הודעה בכתב של 20 יום לצד שכנגד וההפרה לא תוקנה תוך התקופה כאמור. בנוסף רשאי כל אחד מהצדדים לבטל הסכם זה בכל מקרה בו הפר הצד שכנגד הפרה יסודית את הסכם זה ובלבד שנתן לצד שכנגד הודעה מוקדמת של 7 ימים וההפרה לא תוקנה תוך התקופה כאמור.

14.סיום תקופת השכירות ופינוי המושכר

14.1.השוכר מתחייב לפנות את המושכר מיד בתום תקופת השכירות או תקופת האופציה לפי העניין, או אם ידרוש המשכיר את פינוי המושכר בהתאם לסעיף ‎11 לעיל, תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת המשכיר, ולהחזיר את המושכר למשכיר כשהוא פנוי וחופשי מכל אדם וחפץ, מלבד המיטלטלין והמחוברים המפורטים בנספח א' להסכם זה ומלבד השינויים אותם בחר המשכיר להשאיר במושכר בהתאם להוראות סעיף ‎8.5.2 לעיל, כשהוא במצב טוב ותקין כפי שהיה במועד מסירת החזקה במושכר.
14.2.לא פינה השוכר את המושכר כאמור בסעיף ‎12.1 לעיל, ומבלי לפגוע מכל זכות העומדת למשכיר על פי הסכם זה או על פי דין, ישלם השוכר למשכיר דמי שימוש קבועים מראש בסך בשקלים השווה ל- ____ דולר (ארה"ב) בגין כל יום איחור. מוסכם בין הצדדים, כי סכום זה מהווה פיצוי ראוי וסביר בגין הנזקים הצפויים למשכיר עקב אי-פינוי המושכר במועד, והשוכר מוותר בזאת על כל טענה בקשר עם הפיצוי כאמור דלעיל או עם שיעורו.

15.בטחונות

15.1.להבטחת התחייבויות השוכר לפי הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע ביתר התחייבויות השוכר, פינוי המושכר במועד, תשלום כל נזק שיגרם למושכר, תשלום דמי השכירות והתשלומים המוטלים על השוכר בהסכם זה, יפקיד השוכר במעמד חתימת ההסכם בידי המשכיר את הביטחונות הבאים:
15.1.1.שטר חוב, ללא תאריך, בצירוף חתימתם של 2 ערבים, על סך של _______ ש"ח בנוסח המצורף להסכם זה (להלן:"שטר החוב").
המשכיר יהיה רשאי למלא בשטר החוב תאריך פירעון ולעשות בו שימוש לפירעון חובות השוכר על פי הסכם זה, והשוכר יהיה חייב להעמיד לרשות המשכיר, כתנאי להמשך קיומו של הסכם זה, שטר חוב חלופי. למניעת כל ספק מובהר בזאת כי שימוש בשטר החוב לא יגרע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות המוקנים למשכיר על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
15.1.2. ערבות בנוסח המצורף להסכם זה (להלן: "הערבות").
15.1.3. המחאה ע"ס ________ ש"ח, אשר תשתמש כביטחון לתשלום המיסים והתשלומים הנוספים כמפורט בסעיף ‎7 לעיל. המשכיר יהיה רשאי למלא בהמחאה תאריך פירעון ולעשות בו שימוש לפירעון המיסים והתשלומים כאמור, והשוכר יהיה חייב להעמיד לרשות המשכיר, כתנאי להמשך קיומו של הסכם זה, המחאה חלופית (להלן: "ההמחאה").
15.2.שטר החוב, הערבות וההמחאה יוחזקו בידי המשכיר ויוחזרו על ידי המשכיר לשוכר, במידה ולא נעשה בהם שימוש, בתום 60 ימים מהמועד שהשוכר פינה כדין את המושכר, בכפוף לכך שהשוכר מילא את מלוא חיוביו על פי ההסכם כלפי המשכיר, לרבות ומבלי לגרוע, לאחר שהמציא למשכיר קבלות ו/או אישורים עבור תשלום כל מס ו/או תשלום אחר המוטל עליו על פי הסכם זה.

16.פיצויים

כל צד אשר יפר הסכם זה יהיה חייב לפצות את הצד האחר עבור כל נזק או הוצאה מכל מין וסוג שהוא אשר יגרום לצד האחר עקב הפרה זו, וזאת מבלי לפגוע בזכויות אותו צד לכל סעד אחר לפי הדין או לפי הסכם זה.

17.שונות

17.1.שום שינוי של תנאי חוזה זה לא יהיה לו תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
15.2.הפרת סעיפים 5,6,7,8,19,11 לעיל, תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.
17.3.כתובות הצדדים לצורכי חוזה זה הינן כמופיעות במבוא לחוזה. לגבי השוכר, תהא גם כתובת הדירה, לאחר החתימה על חוזה זה, ובמשך כל תקופת השכירות על פי חוזה זה, כתובת נוספת.
17.4.כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו, לכתובות דלעיל תיראה כאילו הגיעה לתעודתה 72 שעות ממועד שיגורה בדואר רשום; כל הודעה אשר תשלח על ידי צד למשנהו באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לפרטים דלעיל, תיראה כאילו הגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר המועד המוטבע על אסמכתת המשלוח שלה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________
המוכר

__________________
הקונה
פעולות נוספות :
שיתוף בפייסבוק
הדפס כתבה
שלח כתבה לחבר
הוסף למועדפים