כרגע באתר
1
8
6
,
2
מודעות
כניסה לאזור האישי

חוזה למכירת רכב

שנערך ונחתם ב______ ביום ____ חודש _______ שנת _______

10/09/2008
בין :
_________________
ת.ז. ______________
מרחוב ____________
(להלן: "המוכר")
מצד אחד;
לבין :
_________________
ת.ז. ______________
מרחוב ____________
(להלן: "הקונה")

מצד שני;
הואיל והמוכר מצהיר בזאת כי הינו בעליו החוקי, הרשום,המחזיק כדין והבלעדי של רכב מסוג ____________, מספר רישוי ____________, משנת ייצור ____________, מספר מנוע ____________, מספר שלדה ____________, מספר ק"מ ____________,יד ____________(להלן: "הרכב");
העתק רשיון הרכב מצורף כנספח א'.
והואיל והמוכר מצהיר בזאת כי הרכב נקי מכל שעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או זכויות צד ג' כלשהן;
והואיל והמוכר מעוניין למכור את הרכב לקונה;
והואיל והקונה מעונין לרכוש את הרכב;
והואיל והקונה מצהיר בזאת כי בדק את הרכב ומצא כי הרכב הינו במצב תקין לשביעות רצונות המלאה;

1. מבוא וכותרות

1.1.המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
1.2.כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לצורך כל פרשנות שהיא.

2. הצהרת המוכר

2.2 המוכר מצהיר בזאת כי הרכב נקי מכל שעבוד ו/או עיקול ו/או חוב ו/או זכויות צד ג' כלשהן;
2.3 המוכר מצהיר בזאת כי פרטי הרכב זהים לפרטיהרכב כפי שמופיעים ברשיון הרכב.
2.4 המוכר מצהיר בזאת כי לא נעשו כל שינויים ברכב המחייבים עדכון ו/או תיקון ברשיון הרכב המקורי;

3. הצהרת הקונה

3.1 הקונה מצהיר בזאת כי בדק את הרכב, בדיקה חיצונית ופנימית במכון מורשה ____________ ביום ____________ ומצא כי הרכב במצב תקין לשביעות רצונו המלאה וכי הוא מעוניין לרכוש את הרכב;

4. התמורה

4.1 הקונה והמוכר הגיעו להסכמה בדבר מחיר הרכב. הקונה ישלם למוכר סך בשקלים השווה ל ____________ ובמילים ____________;
4.2 העברת הבעלות על הרכב ומסירתו לקונה ביום ____________ ;
4.3 במעמד החתימה על חוזה זה שילם הקונה סך בשקלים השווה ל______________. היתרה בסך של ______________ תשולם במעמד העברת הבעלות, במזומן או בשיק בנקאי;
במקרה של ביטול העסקה לפני תשלום יתרת התמורה, המוכר יחזיר את המקדמה לקונה, תוך 3 ימי עבודה מיום קבלת הודעת הביטול;

5. הפרת החוזה

5.1 צד שלא יעמוד בהתחייבויותיו לעיל ייחשב כמפר את החוזה הפרה מהותית וישלם לצד השני פיצוי מוסכם מראש בשיעור ______________;

6. שונות

6.1 מסים, דו"חות חניה, דו"חות משטרה ו/או כל תשלום אחר החל על הרכב ישולם על ידי המוכר עד ליום המסירה ומיום זה ואילך, ישולם על ידי הקונה;

ולראיה באו הצדדים על החתום

__________________
המוכר

__________________
הקונה
פעולות נוספות :
שיתוף בפייסבוק
הדפס כתבה
שלח כתבה לחבר
הוסף למועדפים